0
Mijn winkelmandje
Er zit helemaal niks in jouw winkelmandje.
Vragen of hulp nodig bij je bestelling?
Neem contact met ons op via de website.

Privacy statement

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Sportshop-hva acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden
door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

- wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
- wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
- wij jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
- wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
- wij jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.


Sport 200 Haverhals is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij
uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te
lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14-05-2018

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens
zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in
het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt
om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
- NAW gegevens
- Factuuradres
- Emailadres
- Betalingsgegevens
- Geslacht
- IP-adres

Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet jij je eerst registreren. Na registratie bewaren wij via
de door jou gekozen gebruikersnaam de door jou opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens
zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij jou kunnen contacteren in het kader van
uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan jouw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat
noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk
verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij
persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Afhandelen bestelling
Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van jouw
persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij jouw persoonsgegevens ook aan
derden verstrekken. Meer daarover lees je verderop in deze privacyverklaring.

Reclame
Wij kunnen jou, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en
diensten:
- per e-mail
- via social media

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij je
gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. Je kiest zelf welke gegevens jij daarbij
verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de
inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of
diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee jij je kunt afmelden. Jouw e-mailadres wordt slechts met
jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Locatiegegevens
Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van jouw verzamelen. Hiervoor wordt op het
moment zelf jouw toestemming gevraagd.
Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de
navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door
bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden je aan de relevante
privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Advertenties
Onze webwinkel vertoont advertenties.


Cookies
Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden
cookies geplaatst.
Wanneer je onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij je uitleggen
waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit
gebruik van cookies.
Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels jouw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is
dat onze website dan niet meer optimaal werkt.
Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties.
Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen
wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag
de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te
beperken.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om jouw bestellingen af te
handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven

statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer
bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze
webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier
met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens
van deze websites gebruik te maken.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient
aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte
bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw
persoonsgegevens kun je ten allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je
een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming
gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om
inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te
sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van jouw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je
ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij jou graag verder als je klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op
grond van de privacywetgeving heb jij ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de
Autoriteit Persoonsgegevens.